หน้าแรก  |  กระทู้ขุนไพร  |  แผนที่เทศบาล  |  ติดต่อเทศบาล  |  ตรวจสอบอีเมล์
เทศบาลตำบลดอยฮาง ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน...
 
 
  คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรี นายวิชัย เทพวัลย์
 
คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง
โดย  นายวิชัย  เทพวัลย์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง
เมื่อวันที่    ๑๕  เดือน  มกราคม  ๒๕๕๗
**************************

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านผู้เข้าร่วมรับฟังคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง  ที่เคารพ
 
          ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม   ๒๕๕๖  กระผม  นายวิชัย  เทพวัลย์  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง  เลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี  และบัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑๐๖/๒๕๕๖ (๖)  เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  เมื่อ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  นั้น
          เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลดอยฮาง  เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา  ๔๘  ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  ฉบับที่  ๑๓  พ.ศ.  ๒๕๕๒)  ความว่า  “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”
          บัดนี้กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง  ได้กำหนดนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลดอยฮาง  โดยยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   รวมถึงกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง  ให้เป็นสังคมและครอบครัวที่มีความอยู่ดีมี

สุขทุกคน  ทุกครอบครัว  ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้ให้ไว้เมื่อครั้งอาสาเข้ามาบริหารงานว่า  “กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าเปลี่ยนแปลง  มีผลงาน  บริหารเป็น  เน้นความร่วมมือ”
          ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลดอยฮางเป็นไปตามเจตนารมณ์  สามารถบรรลุภารกิจและเป้าหมาย  จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอยฮางไว้ดังนี้
๑.     นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จะพัฒนาระบบการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ทั่วถึงและเท่าเทียม  โดยจะดำเนินการดังนี้
           ๑.๑  ก่อสร้าง ขยายปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  และการสัญจร  ทางน้ำ  ให้มีความสะดวก  และปลอดภัย
          ๑.๒  ก่อสร้าง ขยายปรับปรุง  และบำรุงรักษา  ให้มีน้ำบริโภค  อุปโภค
          ๑.๓  ประสานทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตามอำนาจหน้าที่
          ๑.๔  ปรับปรุงการขุดลอกลำเหมืองเพื่อการเกษตร
๒.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
           ๒.๑ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน
          ๒.๒  ส่งเสริม การฝึกอบรมอาชีพเสริม เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้
          ๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
          ๒.๔   จัดให้มีการประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยน  และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
          ๒.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของ  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ติดเชื้อ  และผู้ด้อยโอกาส
           ๒.๖  ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ เช่น  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มพัฒนาสตรี  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อปพร.  อสม.  ฯลฯ
           ๒.๗  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียน
 
๓.  นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา 
           ๓.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยจัดให้มีห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความสามารถ ทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ
          ๓.๒  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย
          ๓.๓ จัดให้มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่ได้คุณภาพ
มาตรฐาน
          ๓.๔  ส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลดอยฮาง
          ๓.๕  ส่งเสริมพัฒนาศูนย์อินเตอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้  ข้อมูลข่าวสารทั่วโลก
          ๓.๖  ส่งเสริมอุปกรณ์การเล่นกีฬา  และสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน
          ๓.๗  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนในระดับต่าง ๆ
          ๓.๘  ส่งเสริม สนับสนุน การเล่นกีฬาของประชาชน เยาวชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เสริมสร้างความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น สนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬา  ลานกีฬา การฝึกอบรมการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมกีฬาต่าง ๆ
      ๔.  นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
          ๔.๑  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ  เช่น  บ่อน้ำร้อน  น้ำตก  และอื่น ๆ
          ๔.๒  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์รองรับประชาคมอาเซียน
          ๔.๓  ฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้ำ ลำคลองให้สะอาด สามารถใช้ประโยชน์ได้
          ๔.๔  พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
          ๔.๕  จัดระบบการรักษาความสะอาดของถนนทุกสายในเขตเทศบาล

       ๕.  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ๕.๑  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและชนเผ่า  เช่น  วันสงกรานต์  วันลอยกระทง
          ๕.๒  ส่งเสริมวันสำคัญของชาติ  เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันเข้าพรรษา  ฯลฯ
          ๕.๓  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อเผยแพร่  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
        ๖.  นโยบายด้านการสาธารณสุข   เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนในตำบลดอยฮาง  ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่  เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร  มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน  การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ  โดยจะดำเนินการดังนี้
          ๖.๑  สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น  ไข้เลือดออก  ฯลฯ
          ๖.๒  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
          ๖.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
          ๗.๑ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮางร่วมกัน   โดยจัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
          ๗.๒  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการสร้างประโยชน์ในชุมชน
          ๗.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล รวมถึงความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
          ๗.๔ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในเรื่องการบริการประชาชน ในการอุทิศตนให้กับราชการ ในการรักองค์กร และในเรื่องความสามัคคี

๘.นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
           ๘.๑ จะส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้ตรงกับมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
           ๘.๒ จะกำกับดูแลแนะนำชี้แจงส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของข้าราชการของเทศบาล  เพื่อประโยชน์ขององค์กรตามมาตราฐานงานบริหารบุคคล
           ๘.๓ จะส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรมให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่ง
ใส ตรวจสอบได้
           ๘.๔ จะส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน
            การบริหารงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงมาดังกล่าวจะสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้ความร่วมมือ ร่วมใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลดอยฮาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮางทุกท่าน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือ ร่วมใจ และการสนับสนุนจากท่านในการที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮางให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

 
 
นายวิชัย เทพวัลย์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง
  รู้จักเทศบาลตำบลดอยฮาง
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
  คำขวัญประจำตำบล
  วิสัยทัศน์การพัฒนา
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรี นายวิชัย เทพวัลย์
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  แผนผังโครงสร้าง เทศบาลตำบลดอยฮาง
  รู้ เข้าใจ สู่อาเซียน กับเทศบาลดอยฮาง
  แบบบรรยายลักษณะงาน เทศบาลตำบลดอยฮาง
  แผนการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
  แผนการจัดซื้อพัสดุ แบ่งตามส่วน กอง ต่าง ๆ
  แผนงานพัฒนาท้องถิ่นประจำปีของเทศบาลตำบลดอยฮาง
  แผนด้านต่าง ๆ
  กลุ่มงานด้าน สปสช.ตำบลดอยฮาง(กำลังปรับปรุง)
  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน
  แผนงานด้านงานทะเบียนพานิชย์
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  งานกิจการสภาฯ
  คำความเข้าใจกับสภาฯ
  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙
  ระเบียบการขอข้อมูล เกี่ยวกับสภา เช่น รายงานประชุม ฯ
  รายงานประชุมสภาฯ
  ปิดประกาศต่าง ๆ ของงานกิจการสภาฯ
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี๒๕๕๘
  เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2559
  เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ประจำปี ๒๕๕๘
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘
  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
  เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ - อื่น ๆ
  การร้องเรียนร้องทุกข์
  แบบหนังสือรับรอง - ใบลา
  การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลดอยฮาง
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบ คำร้องส่วนช่าง
  แบบฟอร์มรายงานด้านสาธาณภัย
  แบบคำร้องขอความช่วยเหลือเมืื่อเกิดสาธารณภัย
  แบบร้องเรียนร้องทุกข์
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
  แบบการขอเลขที่บ้าน - รับร้องสิ่งปลูกสร้าง
  เอกสารงบประมาณประจำปี
  แบ่งแยกตามส่วนงานต่าง ๆ
  รายงานงบประมาณประจำเดือน
  รายงานงบรับ-จ่าย (แสดงเป็นปัจจุนเท่านั้น)
  รายงานงบทดลอง(แสดงเป็นปัจจุบันเท่านั้น)
  รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
  รายงานประจำเดือน แยกตามโครงการต่าง ๆ
  รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ผลการรายงานประชุมแบ่งแยกตามการประชุม
  กิจกรรมการจัดเก็บภาษี
  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีต่างๆ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการบริหารงานบุคคล
  นักบริหารงานท้องถิ่น
  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
  ประเภทวิชาการ
  ประเภททั่วไป
  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง
  โรคที่มากับหน้าร้อน
  โรคที่มากับฤดูหนาว
  ประชาสัมพันธ์โรคคางทูม
  ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่
  ประชาสัมพันธ์ เดือน ก.พ.
  ประชาสัมพันธ์ เดือน เม.ย.
  กิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน
  กิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพโรคไม่ติดต่อแก่ ผู้นำ อสม. ประชาชน
  กิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือน
  กิจกรรมการดำเนินโครงการสำรวจและคัดกรองข้อมูลผู้มีปัญหาสุขภาพช่องปากฯ
  รู้ทันโรคเอดส์
  ความรู้เรื่องยาเสพติ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลดอยฮาง
  โดยแบ่งแยกตามแผนงานต่าง ๆ
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งความรู้ (องค์กรความรู้ KM)
  "วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการอพยพอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย"
  ระบบหนังสืออิเล้กทรนิกซ์ เพื่อกระจายความรู้
  วิธีป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
  แนะนำวิธีป้องกันและรับมือจากแผ่นดินไหว
  วิธีรับมือกับบพายุ ลมพัดแรง
  เทศบาลแนะนำเรื่องถังขยะเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
  รู้เรื่องขยะอันตราย
  แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด
  ข้อควรรู้กับยาเสพติด
  100 วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลดอยฮางแนะนำ การคัดแยกขยะมูลฝอย
  เทศบาลดอยอางแนะนำการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช่ประโยชน์
  ตารางเวรประจำเดือน(แสดงเป็นปัจุบัน)
  ตารากำหนดเวรประจำในช่วงเวลา
  เวรรักษาการณ์เวลากลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 255
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวร พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงในวันราชการและบริการอินเทอร์เน็ตบริการมกราคม ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวรเมษายน ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวรมีนาคม ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวรกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวรมกราคม ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงในวันราชการและบริการอินเทอร์เน็ตบริการเมษายน ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงในวันราชการและบริการอินเทอร์เน็ตบริการมีนาคม ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงในวันราชการและบริการอินเทอร์เน็ตบริการกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  คู่มือประชาชน
  การขอต่ออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
  การรับชำระภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ.2510
  การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ลูกจ้าง
 
1. แบบสำรวจความเพิ่งพอใจในการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดอยฮาง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง
2. แบบสำรวจการให้บริการงานด้านการคลัง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง
3. แบบสำรวจการให้บริการงานส่วนโยธา
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง
 
ลิ้งหน่าวงานต่างๆ
 
 
 
 
 
 

 
 
  เทศบาลตำบลดอยฮาง
  312 หมู่ 3 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร :: 0-5360-2521 โทรสาร :: 0-5360-2522 <[ ระบบเจ้าหน้าที่ ]>