หน้าแรก  |  กระทู้ขุนไพร  |  แผนที่เทศบาล  |  ติดต่อเทศบาล  |  ตรวจสอบอีเมล์
เทศบาลตำบลดอยฮาง ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน...
 
 
  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีต่างๆ
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นภาษีที่จัดเก็บจาก
๑. โรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้นๆ
๒.สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ
โรงเรือนหมายถึง ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรือนเอกชน แฟลต คอนโดมิเนียม หอพัก สนามมวย สนามม้า คลังสินค้า ฯลฯ
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆหมายถึง แพ ถังเก็บน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดกับที่ดินเป็นการถาวร
ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆหมายถึง ที่ดินปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และบริเวณต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผู้รับประเมิน อันหมายถึง เจ้าของทรัพย์สิน
อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้รับประเมินจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ภ.ร.ด.๒ ภายในเดือน มกราคม
–กุมภาพันธ์ ของทุกปี (ขอแบบพิมพ์ ภ.ร.ด.๒ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลดอยฮาง)
-ผู้ประเมินจะต้องไปชำระภาษีภายใน ๓๐วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน ภ.ร.ด.๘
การไม่ชำระภายในกำหนดเวลา
 กรณีผู้รับการประเมินไม่มาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
                ๑.ถ้าค้างชำระไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ๒.๕ของภาษีที่ค้าง
                ๒.ถ้าค้างชำระไม่เกิน ๒ เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๕ ของภาษีที่ค้าง
                ๓.ถ้าค้างชำระเกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๗.๕ ของภาษีที่ค้าง
                ๔.ถ้าค้างชำระเกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของภาษีที่ค้าง
บทกำหนดโทษ
ผู้ใดหลีกเลี่ยงการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินมีความผิด ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๖,๔๗ และมาตรา ๔๘
 
 
 
 
ภาษีป้าย
เป็นภาษีที่จัดเก็บ “ ป้าย”อันหมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือ ทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
                ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบ ภ.ป.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม –สิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี (ขอแบบพิมพ์ ภ.ป.๑ ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลดอยฮาง ) เจ้าของป้ายต้องชำระภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน
อัตราค่าภาษีป้าย
ประเภทที่๑ ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตร.ซม.
ประเภทที่๒ ป้ายที่มีอักษรไทยปนต่างประเทศหรือปนภาพหรือเครื่องหมายอื่น ๆ อัตรา๒๐บาท ต่อ ๕๐๐ ตร.ซม.
ประเภทที่๓ ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย     อัตรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตร.ซม.
เงินเพิ่ม การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.๑) หากไม่ยื่นภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ ๑๐ ของยอดเงินภาษีป้ายที่ต้องชำระทั้งหมด และเมื่อได้รับใบแจ้งการประเมินจากพนัก
งานประเมินแล้วต้องชำระภายใน๑๕วันพ้นกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ๒
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ที่ดิน”ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย
ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี คือ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
                -ให้เจ้าของที่ดินต้องยื่นแบบ ภ.บ.ท.๕ ที่กองคลัง เทศบาลตำบลดอยฮาง ตั้งแต่เดือน มกราคม ของทุกปี ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินทุก ๆ ๔ ปี เช่น ปี พ.ศ.๒๕๕๗,ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น และภายใน ๓๐ วัน หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หากไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานประเมิน มีอำนาจแจ้งประเมินย้อนหลังได้ ไม่เกิน ๑๐ ปี
                -กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือ จำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบฯ ภายใน ๓๐วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือ จำนวนที่ดินที่เปลี่ยนแปลง
                -เจ้าของที่ดินต้องชำระภาษีภายใน วันที่ ๑ มกราคม ถึง สิ้นเดือน เมษายน ของทุกปี
 
 
 
 
เงินเพิ่ม
๑.ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี
๒.ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ ๒ ต่อเดือน
บทกำหนดโทษ
๑. ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือ นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๒. ผู้ใดจงใจไม่มา หรือไม่ยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือนหรือปรับ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ
ที่ต้องชำระมีดังนี้
      -ค่าใบอนุญาตประกอบกากรค้าและอันตรายต่อสุขภาพ
      - ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง
      - ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผมและใช้สถานที่แต่งผม
     -ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน
    -ค่าใบอนุญาตตั้งแผงลอย
 
 
นายวิชัย เทพวัลย์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง
  รู้จักเทศบาลตำบลดอยฮาง
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
  คำขวัญประจำตำบล
  วิสัยทัศน์การพัฒนา
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรี นายวิชัย เทพวัลย์
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  แผนผังโครงสร้าง เทศบาลตำบลดอยฮาง
  รู้ เข้าใจ สู่อาเซียน กับเทศบาลดอยฮาง
  แบบบรรยายลักษณะงาน เทศบาลตำบลดอยฮาง
  แผนการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
  แผนการจัดซื้อพัสดุ แบ่งตามส่วน กอง ต่าง ๆ
  แผนงานพัฒนาท้องถิ่นประจำปีของเทศบาลตำบลดอยฮาง
  แผนด้านต่าง ๆ
  กลุ่มงานด้าน สปสช.ตำบลดอยฮาง(กำลังปรับปรุง)
  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน
  แผนงานด้านงานทะเบียนพานิชย์
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  งานกิจการสภาฯ
  คำความเข้าใจกับสภาฯ
  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙
  ระเบียบการขอข้อมูล เกี่ยวกับสภา เช่น รายงานประชุม ฯ
  รายงานประชุมสภาฯ
  ปิดประกาศต่าง ๆ ของงานกิจการสภาฯ
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี๒๕๕๘
  เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2559
  เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ประจำปี ๒๕๕๘
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘
  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
  เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ - อื่น ๆ
  การร้องเรียนร้องทุกข์
  แบบหนังสือรับรอง - ใบลา
  การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลดอยฮาง
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบ คำร้องส่วนช่าง
  แบบฟอร์มรายงานด้านสาธาณภัย
  แบบคำร้องขอความช่วยเหลือเมืื่อเกิดสาธารณภัย
  แบบร้องเรียนร้องทุกข์
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
  แบบการขอเลขที่บ้าน - รับร้องสิ่งปลูกสร้าง
  เอกสารงบประมาณประจำปี
  แบ่งแยกตามส่วนงานต่าง ๆ
  รายงานงบประมาณประจำเดือน
  รายงานงบรับ-จ่าย (แสดงเป็นปัจจุนเท่านั้น)
  รายงานงบทดลอง(แสดงเป็นปัจจุบันเท่านั้น)
  รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
  รายงานประจำเดือน แยกตามโครงการต่าง ๆ
  รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ผลการรายงานประชุมแบ่งแยกตามการประชุม
  กิจกรรมการจัดเก็บภาษี
  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีต่างๆ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการบริหารงานบุคคล
  นักบริหารงานท้องถิ่น
  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
  ประเภทวิชาการ
  ประเภททั่วไป
  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง
  โรคที่มากับหน้าร้อน
  โรคที่มากับฤดูหนาว
  ประชาสัมพันธ์โรคคางทูม
  ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่
  ประชาสัมพันธ์ เดือน ก.พ.
  ประชาสัมพันธ์ เดือน เม.ย.
  กิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน
  กิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพโรคไม่ติดต่อแก่ ผู้นำ อสม. ประชาชน
  กิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือน
  กิจกรรมการดำเนินโครงการสำรวจและคัดกรองข้อมูลผู้มีปัญหาสุขภาพช่องปากฯ
  รู้ทันโรคเอดส์
  ความรู้เรื่องยาเสพติ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลดอยฮาง
  โดยแบ่งแยกตามแผนงานต่าง ๆ
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งความรู้ (องค์กรความรู้ KM)
  "วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการอพยพอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย"
  ระบบหนังสืออิเล้กทรนิกซ์ เพื่อกระจายความรู้
  วิธีป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
  แนะนำวิธีป้องกันและรับมือจากแผ่นดินไหว
  วิธีรับมือกับบพายุ ลมพัดแรง
  เทศบาลแนะนำเรื่องถังขยะเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
  รู้เรื่องขยะอันตราย
  แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด
  ข้อควรรู้กับยาเสพติด
  100 วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลดอยฮางแนะนำ การคัดแยกขยะมูลฝอย
  เทศบาลดอยอางแนะนำการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช่ประโยชน์
  ตารางเวรประจำเดือน(แสดงเป็นปัจุบัน)
  ตารากำหนดเวรประจำในช่วงเวลา
  เวรรักษาการณ์เวลากลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 255
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวร พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงในวันราชการและบริการอินเทอร์เน็ตบริการมกราคม ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวรเมษายน ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวรมีนาคม ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวรกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวรมกราคม ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงในวันราชการและบริการอินเทอร์เน็ตบริการเมษายน ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงในวันราชการและบริการอินเทอร์เน็ตบริการมีนาคม ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงในวันราชการและบริการอินเทอร์เน็ตบริการกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  คู่มือประชาชน
  การขอต่ออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
  การรับชำระภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ.2510
  การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ลูกจ้าง
 
1. แบบสำรวจความเพิ่งพอใจในการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดอยฮาง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง
2. แบบสำรวจการให้บริการงานด้านการคลัง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง
3. แบบสำรวจการให้บริการงานส่วนโยธา
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง
 
ลิ้งหน่าวงานต่างๆ
 
 
 
 
 
 

 
 
  เทศบาลตำบลดอยฮาง
  312 หมู่ 3 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร :: 0-5360-2521 โทรสาร :: 0-5360-2522 <[ ระบบเจ้าหน้าที่ ]>