หน้าแรก  |  กระทู้ขุนไพร  |  แผนที่เทศบาล  |  ติดต่อเทศบาล  |  ตรวจสอบอีเมล์
เทศบาลตำบลดอยฮาง ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน...
 
 
  รายงานงบรับ-จ่าย (แสดงเป็นปัจจุนเท่านั้น)
 
 เทศบาลตำบลดอยฮาง  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
 ปีงบประมาณ  2559 
 รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  ประจำเดือน  เมษายน  2559 
                     
 จนถึงปัจจุบัน       จำนวนเงิน 
 ประมาณการ   เงินอุดหนุนระบุ   รวม     เกิดขึ้นจริง  รายการ รหัส  เดือนนี้ 
 (บาท)     วัตถุประสงค์/   (บาท)     (บาท)      บัญชี  ที่เกิดขึ้นจริง 
     เฉพาะกิจ(บาท)             (บาท) 
                 27,457,273 76 ยอดยกมา           29,067,033 18
              รายรับ      
         315,800 - -         315,800 - 253,670 81 ภาษีอากร(จัดเก็บเอง) 411000                70,069 70
         125,050 - -         125,050 -               40,936 80 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 412000                  4,914 60
         735,040 - -         735,040 -             553,441 46 รายได้จากทรัพย์สิน 413000                25,740 -
- - - - - - - รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - -
         116,200 - -         116,200 -               27,949 - รายได้เบ็ดเตล็ด 415000                     666 -
    13,475,120 - -    13,475,120 -          7,046,140 58 ภาษีจัดสรร 421000                80,217 66
      6,232,790 - -      6,232,790 -          4,849,773 - เงินอุดหนุนรัฐบาล 431000 809,771 -
- - 3,820,855 3,820,855 -          3,820,855 - เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 441001 1,159,820 -
    21,000,000 - 3,820,855    24,820,855  -         16,592,766 65               2,151,198 96
                             933    85 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 113302  -  -
                          6,000 - ลูกหนี้อื่น(ทุนการศึกษาปี 50) 113600                  3,000 -
          188,302    71 เงินรับฝาก(หมายเหตุ 5) 230100 21,592       92
                        22,890 - รายได้จากรัฐบาลค้างรับ -  -   - 
                          8,384 - รับคืนเงินโบนัสฯปี58(เงินสะสม) 310000  -   - 
          - - รับคืนเงินเดือน   -  - 
                      226,510 56                    24,592 92
                 16,819,277 21 รวมรายรับ             2,175,791 88

 เทศบาลตำบลดอยฮาง  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
 ปีงบประมาณ  2559 
 รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  ประจำเดือน เมษายน  2559 
 จนถึงปัจจุบัน       จำนวนเงิน 
 ประมาณการ   เงินอุดหนุนระบุ   รวม     เกิดขึ้นจริง  รายการ รหัส  เดือนนี้ 
 (บาท)     วัตถุประสงค์/   (บาท)     (บาท)       ที่เกิดขึ้นจริง 
   เฉพาะกิจ          บัญชี  (บาท) 
              รายจ่าย      
       1,039,150 - 2,619,315        3,658,465 -           3,259,987 - งบกลาง 510000              523,743 -
       2,624,640 - -        2,624,640 -           1,531,040 - เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 520000              218,720 -
       5,575,403   1,059,840        6,635,243 -           3,884,898 - เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 521000              564,225 -
       1,147,050 - -        1,147,050 -              119,630 - ค่าตอบแทน 530000                16,500 -
       3,664,840 - 50,000        3,714,840 -           1,006,609 07 ค่าใช้สอย 531000                49,960 -
       1,920,732 - 91,700        2,012,432 -              806,831 14 ค่าวัสดุ 532000              288,387 07
          372,000 - -           372,000 -              192,664 55 ค่าสาธารณูปโภค 533000                35,585 61
          282,185 - -           282,185 - - - ค่าครุภัณฑ์ 540000 - -
       3,014,000 - -        3,014,000 - 736,500 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 541000 - -
- - - - - - - รายจ่ายอื่น 551000 - -
       1,360,000 - -        1,360,000 -              652,000 - เงินอุดหนุน 561000                24,000 -
     21,000,000 - 3,820,855      24,820,855 -         12,190,159 76               1,721,120 68
                         12,480 - ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ 110605                12,480 -
                       228,323 56 เงินฝาก กสท./กสอ. 120200 - -
                    2,263,459 - รายจ่ายค้างจ่าย 210402              317,000 -
                       244,890 - เงินรับฝากรอคืนจังหวัด 230116 - -
                       146,721 62 เงินรับฝาก(หมายเหตุ 6)   230199                24,597 35
                         22,890 - รายจ่ายค้างจ่าย(เงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับ)    -  -
                    2,918,764 18                  354,077 35
                  15,108,923 94 รวมรายจ่าย             2,075,198 03
                    1,710,353 27 สูงกว่า                100,593 85
                   รายรับ                       รายจ่าย      
              (ต่ำกว่า)      
                  29,167,627 03 ยอดยกไป           29,167,627 03
 
 
นายวิชัย เทพวัลย์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง
  รู้จักเทศบาลตำบลดอยฮาง
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
  คำขวัญประจำตำบล
  วิสัยทัศน์การพัฒนา
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรี นายวิชัย เทพวัลย์
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  แผนผังโครงสร้าง เทศบาลตำบลดอยฮาง
  รู้ เข้าใจ สู่อาเซียน กับเทศบาลดอยฮาง
  แบบบรรยายลักษณะงาน เทศบาลตำบลดอยฮาง
  แผนการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
  แผนการจัดซื้อพัสดุ แบ่งตามส่วน กอง ต่าง ๆ
  แผนงานพัฒนาท้องถิ่นประจำปีของเทศบาลตำบลดอยฮาง
  แผนด้านต่าง ๆ
  กลุ่มงานด้าน สปสช.ตำบลดอยฮาง(กำลังปรับปรุง)
  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน
  แผนงานด้านงานทะเบียนพานิชย์
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  งานกิจการสภาฯ
  คำความเข้าใจกับสภาฯ
  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙
  ระเบียบการขอข้อมูล เกี่ยวกับสภา เช่น รายงานประชุม ฯ
  รายงานประชุมสภาฯ
  ปิดประกาศต่าง ๆ ของงานกิจการสภาฯ
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี๒๕๕๘
  เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2559
  เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ประจำปี ๒๕๕๘
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘
  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
  เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ - อื่น ๆ
  การร้องเรียนร้องทุกข์
  แบบหนังสือรับรอง - ใบลา
  การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลดอยฮาง
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบ คำร้องส่วนช่าง
  แบบฟอร์มรายงานด้านสาธาณภัย
  แบบคำร้องขอความช่วยเหลือเมืื่อเกิดสาธารณภัย
  แบบร้องเรียนร้องทุกข์
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
  แบบการขอเลขที่บ้าน - รับร้องสิ่งปลูกสร้าง
  เอกสารงบประมาณประจำปี
  แบ่งแยกตามส่วนงานต่าง ๆ
  รายงานงบประมาณประจำเดือน
  รายงานงบรับ-จ่าย (แสดงเป็นปัจจุนเท่านั้น)
  รายงานงบทดลอง(แสดงเป็นปัจจุบันเท่านั้น)
  รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
  รายงานประจำเดือน แยกตามโครงการต่าง ๆ
  รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ผลการรายงานประชุมแบ่งแยกตามการประชุม
  กิจกรรมการจัดเก็บภาษี
  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีต่างๆ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการบริหารงานบุคคล
  นักบริหารงานท้องถิ่น
  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
  ประเภทวิชาการ
  ประเภททั่วไป
  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง
  โรคที่มากับหน้าร้อน
  โรคที่มากับฤดูหนาว
  ประชาสัมพันธ์โรคคางทูม
  ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่
  ประชาสัมพันธ์ เดือน ก.พ.
  ประชาสัมพันธ์ เดือน เม.ย.
  กิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน
  กิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพโรคไม่ติดต่อแก่ ผู้นำ อสม. ประชาชน
  กิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือน
  กิจกรรมการดำเนินโครงการสำรวจและคัดกรองข้อมูลผู้มีปัญหาสุขภาพช่องปากฯ
  รู้ทันโรคเอดส์
  ความรู้เรื่องยาเสพติ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลดอยฮาง
  โดยแบ่งแยกตามแผนงานต่าง ๆ
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งความรู้ (องค์กรความรู้ KM)
  "วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการอพยพอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย"
  ระบบหนังสืออิเล้กทรนิกซ์ เพื่อกระจายความรู้
  วิธีป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
  แนะนำวิธีป้องกันและรับมือจากแผ่นดินไหว
  วิธีรับมือกับบพายุ ลมพัดแรง
  เทศบาลแนะนำเรื่องถังขยะเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
  รู้เรื่องขยะอันตราย
  แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด
  ข้อควรรู้กับยาเสพติด
  100 วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลดอยฮางแนะนำ การคัดแยกขยะมูลฝอย
  เทศบาลดอยอางแนะนำการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช่ประโยชน์
  ตารางเวรประจำเดือน(แสดงเป็นปัจุบัน)
  ตารากำหนดเวรประจำในช่วงเวลา
  เวรรักษาการณ์เวลากลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 255
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวร พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงในวันราชการและบริการอินเทอร์เน็ตบริการมกราคม ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวรเมษายน ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวรมีนาคม ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวรกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และตรวจเวรมกราคม ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงในวันราชการและบริการอินเทอร์เน็ตบริการเมษายน ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงในวันราชการและบริการอินเทอร์เน็ตบริการมีนาคม ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงพักเที่ยงในวันราชการและบริการอินเทอร์เน็ตบริการกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  คู่มือประชาชน
  การขอต่ออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
  การรับชำระภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ.2510
  การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ลูกจ้าง
 
1. แบบสำรวจความเพิ่งพอใจในการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดอยฮาง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง
2. แบบสำรวจการให้บริการงานด้านการคลัง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง
3. แบบสำรวจการให้บริการงานส่วนโยธา
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง
 
ลิ้งหน่าวงานต่างๆ
 
 
 
 
 
 

 
 
  เทศบาลตำบลดอยฮาง
  312 หมู่ 3 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร :: 0-5360-2521 โทรสาร :: 0-5360-2522 <[ ระบบเจ้าหน้าที่ ]>