แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 
หัวข้อเรื่อง :  แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการกองช่าง
 
100 % 171ความคิดเห็น
0 % 0ความคิดเห็น
0 % 0ความคิดเห็น
0 % 0ความคิดเห็น
  จากจำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด = 171 ความคิดเห็น
   ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง

1. แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการกองช่าง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง