บุคลากร | กองคลัง

 • img

  นางมลิกา เกตุแก้ว

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางกรานสุนีย์ อารินทร์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางกุลปรียา พุทธวงค์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายเจตนิพัทธ์ ฉัตรบวรนันท์

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  น.ส.พิทยา เตมิยะ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  น.ส.เบญจมาศ คงชาวนา

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  น.ส.ณัฎฐนิษฐ์ สันธิ

  ตำแหน่ง : คนงาน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางสาว กุสุมา ปัญญา

  ตำแหน่ง : คนงาน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ