ข้อมูลพื้นฐาน

สภาเทศบาลตำบลดอย
ฐานข้อมูล open data
การจัดการองค์ความรู้ KM หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งความรู้
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลดอยฮาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง
หน่วยตรวจสอบภายใน
การจัดการบริการสาธารณะ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยฮาง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปราชญ์ท้องถิ่นตำบลดอยฮาง)
แบบฟอร์ม ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลดอยฮาง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564
แผนการดำเนินการจัดหาพัสดุ2564
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง Competency Inventory