ข้อมูลพื้นฐาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยฮาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2564
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566
การจัดการบริการสาธารณะ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลดอยฮาง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง
แผนการดำเนินการจัดหาพัสดุ2564
รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปราชญ์ท้องถิ่นตำบลดอยฮาง)
แบบฟอร์ม ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลดอยฮาง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งความรู้ (องค์กรความรู้ KM)