ข้อมูลพื้นฐาน | ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ

5.ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน ComPetency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่

1.ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ( IHR)

2.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

3.สมรรถนะประจำตำแหน่ง

4.กำหนดตัวชี่้วัด(ค่าKPT)