ข้อมูลพื้นฐาน | งานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ กท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566