ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

4. หนังสือสำนักงานก.จ. ที่ มท 0809.2/ว 124 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ฯ