ข้อมูลพื้นฐาน | คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน ในด้านต่าง ๆ

                   คู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการรับรู้ข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาล จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในเรื่องช่องทางและวิธีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาล และเพื่อเป็นคู่มือสำหรับประชาชนให้ตระหนักถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

                  ซึ่งตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสาหรับประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ

โดยสามารถดาว์นโหลดข้อมูลได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

1 การขอในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

3 การขออนุญาตรื้นถอนอาคารตามมาตรา 22

4 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมตรา 39 ทวิ

5 การแจ้งขุดดิน

6 การแจ้งถมดิน

8 การชำระภาษีโรงเรือน

9 การรับชำระภาษีป้าย

10 การรับนักเรียนเข้าสู่ระดับปฐมวัยฯ

11 การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14 จดทะเบียนพาณิชย์