ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบภายใน ประจำงบประมาณ 2567