ข้อมูลพื้นฐาน | มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการบริหารงานบุคคล

ประเภทวิชาการ

โหลด ไฟล์ PDF
1.นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
2. นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
4. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
5. นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
7. นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
8. นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
9. นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
10.นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
11. นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
12. นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
13. นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
14. นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
15. นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
16. นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
17. นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
18. นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
19. นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
20. นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
21. พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
22. นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
23. นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
24. แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
25. นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
26. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
27. นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
28. นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
29. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
30. นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
31. เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
32. ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
33. นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
34. นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
35. วิศวกรโยธา
36. สถาปนิก
37. นักผังเมือง
38. วิศวกรเครื่องกล
39. วิศวกรสุขาภิบาล
40. นักจัดการงานช่าง
41. นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
42. นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
43. นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
44. บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
45. นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
46. นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
47. นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
48. ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
49. นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
50. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)