ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562