ข้อมูลพื้นฐาน | งานการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542