ข้อมูลพื้นฐาน | คำสั่ง ระเบียบ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ของเทศบาล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการ
1.    ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเปิดกิจการ
2.    ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
3.    ในกรณีที่ได้รับหนังสือแจ้ง  ให้มาชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ได้รับหนังสือแจ้งในปีถัดมาของทุกปี
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาต/ ขอต่อใบอนุญาต
1.    สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวประชาชน(ของผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)
2.    สำเนาทะเบียนบ้าน(ของผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)
3.    กรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
4.    กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตัวเอง ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับอำนาจมาแสดง
5.    ใบรับรองแพทย์ ในกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการแต่งผม เสริมสวย
6.    ใบอนุญาตของปีที่ล่วงมาแล้ว(กรณีขอต่อใบอนุญาต)