ข้อมูลพื้นฐาน | ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ

7.ระบบสารสนเทศ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร

1.ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

2.ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ระบบบัญชีท้องถิ่น

3.ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan)

4.ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. ( ELE)

5.ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ( IHR)

6.ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.ระบบสารสนเทศบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(เบี้ยยังชีพ)

8.ระบบสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน (Dcy)

9.ระบบสารสนเทศประกันสังคม  SSop

10.ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(LocalEducation Center information system: LEC)

11.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น