ข้อมูลพื้นฐาน | ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ

9.ระบบBack Office Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร

1.ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

2.ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ระบบบัญชีท้องถิ่น

3.ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan)

4.ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. ( ELE)

5.ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ( IHR)

6.ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.ระบบสารสนเทศประกันสังคม  SSop

8.ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(LocalEducation Center information system: LEC)

9.FaceBook เทศบาลตำบลดอยฮาง ทต.