ข้อมูลพื้นฐาน | ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลดอยฮาง

พันธกิจ

(๑)  ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนการบริหารงานและการ
       ปฏิบัติงานของเทศบาล
(๒)  เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาและต่อยอดเศรษฐกิจพื้นฐาน
(๓)  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค การคมนาคม ระบบประปาและพัฒนาแหล่งน้ำให้ตอบสนอง
       ประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่
(๔)  ส่งเสริม การศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
(๕)  ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในของชีวิตประชาชน
(๖)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
(๗)  ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ