ข้อมูลพื้นฐาน | ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลดอยฮาง

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

     ตำบลดอยฮาง เป็นตำบลที่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงราย มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางบก และทางน้ำ มีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่ง   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย หากได้รับการพัฒนาอย่างมีทิศทางและแบบแผนที่ดีจะสามารถพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดของตำบลเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ต่อไปในอนาคต