ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

9. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2/ว107 ลว.16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ2564