ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

6. หนังสือสำนักงานก.ท. ที่ กค 0809.2/ว 615 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ฯ