ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร