ข้อมูลพื้นฐาน | ฐานข้อมูล open data

ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (OPEN DATA)

1.สำนักปลัด

ติดตามและประเมินผล2565

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี2566

เทศบัญญัติ2566

เทศบัญญัติ2567

รายงานผลการปฏิบัติราชการ65

รายงานผลการปฏิบัติราชการ66

แผนดำเนินงานปี2566

แผนดำเนินงานปี2567

แผนพัฒนา พ.ศ.2566-2570

แผนพัฒนา พ.ศ.2566-2570ฉบับทบทวนพ.ศ.2566

แผนพัฒนาบุคลากร 67


2.กองคลัง

การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

การประหยัดงบประมาณของ อปท

การจัดทำนวัตกรรมองค์กร 4.0

รายงานการเงินปี 2565 มตรา 72

รายงานการเงินปี2564 มาตรา 72

รายงานการเงินปี2566 มาตรา 72


3.กองช่าง

ข้อมูลถนนสายหลักของ อปท.

ทะเบียนประวัติถนน

จำนวนจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ

ผลตรวจคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

แผนตรวจสอบถนน ประจำปี 2566

เอกสารรายงานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานหรือการวิเคราะห์ฯ

 หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้า


4.กองการศึกษา

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ 2545

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ2547

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ2553

ระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถ2562


5.งานตรวจสอบภายใน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดอยฮาง 67


6.งานสาธารณสุข

พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พรบ.โรคติดต่อ

พรบ .โรคพิษสุนัขบ้า

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พรบ.การสาธารณสุข

พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พรบ.สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ2544