ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานการควบคุมภายในและความเสี่ยง ประจำปี 2566