ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖