ข้อมูลพื้นฐาน | แผนการดำเนินการจัดหาพัสดุ2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ