ข้อมูลพื้นฐาน | มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการบริหารงานบุคคล

ประเภททั่วไป

โหลด ไฟล์ PDF
1. จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
2. จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
3. จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5. เจ้าพนักงานการคลัง
6. เจ้าพนักงานพัสดุ
7. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
8. จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
9. จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
10. จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
11. จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
12. จพง.สัตวบาล
13. จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
14. จพง.วิทยาศาสตร์
15. จพง.สาธารณสุขชุมชน
16. พยาบาลเทคนิค
17. จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
18. จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
19. โภชนาการ
20. จพง.รังสีการแพทย์
21. จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
22. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
23. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
24. สัตวแพทย์
25. นายช่างโยธา
26. นายช่างเขียนแบบ
27. นายช่างสำรวจ
28. นายช่างผังเมือง
29. นายช่างเครื่องกล
30. นายช่างไฟฟ้า
31. เจ้าพนักงานประปา
32. นายช่างศิลป์
33. นายช่างภาพ
34. จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
35. จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
36. จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
37. จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
38. จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)