ข้อมูลพื้นฐาน | ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลดอยฮาง

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

“คุณธรรมนำความรู้ ชูชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พื้นฐานมั่นคง
สืบสานประเพณี การศึกษาและเทคโนโลยีทั่วถึงทุกคน”