ข้อมูลพื้นฐาน | งานกิจการสภาฯ

รายงานประชุมสภาฯ ประจำปี 2564

สามารถติดต่อขอสำเนาได้จาก งานกิจการสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ทุกเวลาทำการ ตามระเบียบข้อมูลข่าวสาร
หรือโหลดข้อมูล ตามลิงค์ ดังนี้

สมัยแรก                              โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 1                               โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 2                               โหลดเอกสาร
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1           โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 3                               โหลดเอกสาร
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2           โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 4                               โหลดเอกสาร