ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

กำหนดประเภทของการตวจสอบภายใน

กำหนดประเภทของการควบคุมภายใน โหลด