ข้อมูลพื้นฐาน | คำสั่ง ระเบียบ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ของเทศบาล

ขั้นตอนการขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

การขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ลำดับ ประเภท ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ขออนุญาตรายใหม่
1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อม  เอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสถานที่
3. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพิจารณา
4.เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ามารับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
 

 
1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต
2.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต
3.สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ประกอบกิจการ
4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกรณีที่ผู้ขอรับไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเอง
5. แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ(เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหม่-ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม)
2. ขอต่ออายุใบอนุญาต (ดำเนินการตามขั้นตอนกรณีขออนุญาต รายใหม่) ต้องต่อก่อนหมดอายุ 15 วัน  
3. ใบอนุญาตชำรุดหรือสูญหาย   1.ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ชำรุดในสาระสำคัญ
2. หลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย
4. แจ้งเลิกกิจการ 1.ยื่นแบบคำขอบอกเลิกกิจการต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง พร้อมเอกสารประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต
2.ใบอนุญาตฉบับเดิม