ข้อมูลพื้นฐาน | แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนOne Stop Service

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOne Stop Service : OSS

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service : OSS)

งานบริการเพื่อประชาชน

งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs

 

งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ