ข้อมูลพื้นฐาน | ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลดอยฮาง

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ตำบลดอยฮาง  เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลแม่ยาว เมื่อปี พ.. 2535  มีที่ตั้งอยู่ทาง   ทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเชียงราย  มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 8  กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.. 2540  (ชั้น 5 ขนาดเล็ก)  มีอาณาเขตติดต่อ  กับตำบลต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง ร้อยละ 80 เป็นพื้นที่เขตภูเขาสูงระดับความสูง ประมาณ 500 – 1,200 เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดลำน้ำกกและที่ราบตามแนวเชิงเขา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  91  ตารางกิโลเมตร หรือ  56,875 ไร่

 

 

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลแม่ยาว  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยแก่งหลวง  ไปทางทิศตะวันออกตามร่องน้ำลึกลำน้ำแม่น้ำกกสิ้นสุดที่ห้วยบ้านตาด รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร

 

ทิศใต้       มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลป่าอ้อดอนชัยและตำบลแม่กรณ์  โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกถนนภายในหมู่บ้านไปตำบลป่าอ้อดอนชัย  ไปทางทิศตะวันตกตามทางเดินภายในหมู่บ้านผ่านสันเขาดอยฮาง สันเขาดอยแม่กรณ์ สันเขาดอยตาดแก้ว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ สิ้นสุดที่สันดอยแม่กรณ์ รวมระยะทางประมาณ 13  กิโลเมตร

ทิศตะวันออก         มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลรอบเวียง  โดยมีจุดเริ่มต้นจากสบห้วยบ้านตาก ตำบลรอบเวียง ไปทางทิศใต้ตามถนนภายในหมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก           มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลห้วยชมภู มีแนวเขตเริ่มจากสันดอยแม่กรณ์  ไปทางทิศเหนือตามห้วยปลาขอ และสันเขาสิ้นสุดที่ห้วยแก่งหลวง รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลดอยฮาง  312 หมู่ที่ 3 บ้านดอยฮางนอก ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร.052-020641 โทรสาร.052-020640