ข้อมูลพื้นฐาน | มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง Competency Inventory

นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)