ข้อมูลพื้นฐาน | การจัดการองค์ความรู้ KM หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งความรู้

เทศบาลดอยฮางแนะนำการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช่ประโยชน์

   การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

       การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 5 แนวทางหลัก ๆ คือ

1.   การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Material Recovery) เป็นการนำมูลฝอยที่สามารถคัดแยกได้กลับมาใช่ใหม่ โดยจำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recycle) หรือแปรรูป (Reuse) ก็ได้ 

2.   การแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน (Energy Recovery) เป็นการนำขยะมูลฝอยที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนหรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพื่อใช้ประโยชน์ 

3.   การนำขยะมูลฝอยจำพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 

4.   การนำขยะมูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษาดิน เช่น การนำขยะมูลฝอยสดหรือเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ย 

5.   การนำขยะมูลฝอยปรับปรุงพื้นที่โดยนำขยะมูลฝอยมากำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ (Sanitary landfill) จะได้พื้นที่สำหรับใช้ปลูกพืช สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น 

ตัวอย่างสิ่งของที่ควรลดปริมาณและนำมาใช้ประโยชน์ใหม่


ถุงพลาสติก

ลดการใช้             ควรใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าในการจ่ายตลาดเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
ใช้ซ้ำ                   นำไปล้างและนำกลับมาใช้ใส่ของอย่างอื่นต่อไป
นำกลับมาใช้         นำไปแปรสภาพใช้ทำประโยชน์อย่างอื่น เช่น ผ้าเช็ดโต๊ะ ผ้าถูพื้น เป็นต้น
                                                                          
แบตเตอรี่

ลดการใช้            ใช้กระแสไฟตรง (AC) แทนการใช้แบตเตอร์รี่
ใช้ซ้ำ                  ใช้แบตเตอร์รี่ที่สามารถนำกลับมาชาร์จไฟได้หลาย ๆ ครั้ง เพื่อประหยัดเงินและเวลา
นำกลับมาใช้       รวบรวมแบตเตอร์รี่ที่หมดอายุแล้วไปทิ้งในที่ที่กำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ส่งต่อให้กับโรงงานที่รับผิดชอบ จะได้นำไปกำจัดต่อไป
                            
กระดาษ

ลดการใช้           พยายามลดการใช้ให้น้อยลง
ใช้ซ้ำ                 นำกระดาษอีกด้านหนึ่งมาใช้ หรือควรใช้งานทั้งสองด้าน 
นำกลับมาใช้       นำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของตกแต่งบ้าน เช่น ดอกไม้กระดาษ หรือนำมาพับเป็นของเล่นสำหรับเด็ก