ข้อมูลพื้นฐาน | งานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ กทจ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565