ข้อมูลพื้นฐาน | ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลดอยฮาง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

         พัฒนาพื่อองค์กรให้มีการพัฒนาศักภาพในหลาย ๆ ด้าน ที่ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยฮาง มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างยังยืน มีสุขภาพที่แข็งแรงไร้โรคภัย และเป็นตัวอย่างในการพัฒนาองค์กร พัฒนาความรู้ พัฒนาวัฒนธรรม และอื่น ๆที่เป็นประโยชน์ ที่ให้แก่ประชาชนตำบลดอยฮาง