ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

7. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว 614 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่องการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน