ข้อมูลพื้นฐาน | คำสั่ง ระเบียบ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ของเทศบาล

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ

ลำดับที่ กระบวนงานให้บริการ ระยะเวลาให้บริการ
๑. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด ๓  วัน/ราย
๒. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๕  วัน/ราย
๓. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ๓  วัน/ราย
๔. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๓  วัน/ราย
๕. จำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ ๓  วัน/ราย
๖. การขออนุญาตใหม่/หรือต่อใบอนุญาต ๓  วัน/ราย
๗. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง ๒  วัน/ราย
๘. ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต ๓  วัน/ราย
๙. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๕  นาที/ราย
๑๐. การจัดเก็บภาษีโรงเรือน ๕  นาที/ราย
๑๑. การจัดเก็บภาษีป้าย ๕  นาที/ราย
๑๒. การให้บริการถ่ายเอกสาร ๒  นาที/ราย
๑๓. การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลดอยฮาง ๕  นาที/ราย
๑๔. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติเชื้อเอดส์ ๕  นาที/ราย
๑๕. การขอหนังสือรับรองต่าง ๆ ๒  วัน/ราย