ข้อมูลพื้นฐาน | คำสั่ง ระเบียบ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ของเทศบาล

การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการการปฏิบัติราชการฯ

ารปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลดอยฮาง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมที่เทศบาลให้บริการ ระยะเวลาที่ปรับลด หมายเหตุ
๑. จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๘  นาที/ราย ๕  นาที/ราย  
๒. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๑๐  นาที/ราย ๕  นาที/ราย  
๓. จัดเก็บภาษีป้าย ๑๐  นาที/ราย ๕  นาที/ราย  
๔. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร      
  -  ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่
    ก่อสร้าง
- ๒  วัน/ราย  
  -  ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต - ๓  วัน/ราย  
๕. สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ๑  วัน ๓  ชม./ราย  
๖. ช่วยเหลือสาธารณภัย ๑  ชม. ๕๐  นาที/ราย  
๗. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ - ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  ๗  วัน  
๘. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๑๓๐  ประเภท)
-  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
๓๐  วัน/ราย ๒๐  วัน/ราย  
๙. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
-  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
๑๐  วัน/ราย ๓  วัน/ราย  
๑๐. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑๐  วัน/ราย ๓  วัน/ราย  
๑๑. การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
-  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
๑๐  วัน/ราย ๓  วัน/ราย  
๑๒. การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ๑๕ นาที/ราย ๑๐ นาที/ราย  
๑๓. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องกระจายเสียง ๑๕ นาที/ราย ๑๐ นาที/ราย  
๑๔. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอสด์ ๑๐  นาที/ราย ๕  นาที/ราย  
 
 
 
 
 
 
 
-๒-

ที่ กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมที่เทศบาลให้บริการ ระยะเวลาที่ปรับลด หมายเหตุ
๑๕. การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลดอยฮาง ๑๐  นาที/ราย ๕  นาที/ราย  
๑๖. การยื่นขอรับการช่วยเหลือด้านการเกษตร ๓๐  นาที/ราย ๒๐  นาที/ราย  
๑๗. การยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุน   ทุกประเภท ๓๐  นาที/ราย ๒๐  นาที/ราย  
๑๘. การขอหนังสือรับรองต่างๆ ๕  วัน/ราย ๒  วัน/ราย  
๑๙. การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๒  นาที/ราย ๑๐  นาที/ราย  
๒๐. การขอรับใบรับรองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓  วัน/ราย ๒  วัน/ราย