ข้อมูลพื้นฐาน | ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ

10.ระบบสารสนเทศเพื่อสนุบสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

1.เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลดอยฮาง https://doihang.go.th/

2.แผนที่แม่บทสารสนเทศ 

3.ระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้นหาได้ง่าย(การจัดการองค์ความรู้KM)