ข้อมูลพื้นฐาน | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง

โรคที่มากับฤดูหนาว

          ด้วยปัจจุบันสภาพอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนือกำลังเข้าสู่หน้าหนาว ซึ่งมีอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนในตอนกลางวัน อากาศหนาวในตอนเช้า ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและการเกิดโรคติดต่อได้ง่าย งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง จึงขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มากับหน้าหนาวเพื่อให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวัง ป้องกันจากโรคที่มากับอากาศหนาว ปัจจุบันสภาพอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนือกำลังเข้าสู่หน้าหนาว ซึ่งมีอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนในตอนกลางวัน อากาศหนาวในตอนเช้า ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและการเกิดโรคติดต่อได้ง่าย งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง จึงขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มากับหน้าหนาวเพื่อให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวัง ป้องกันจากโรคที่มากับอากาศหนาว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

         โดยโรคที่มักจะประสบในฤดูหนาวได้  แก่

    1. โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

     2. โรคปอดบวม

     3. โรคหัดและโรคหัดเยอรมัน

     4. โรคอีสุขอีใส

     5. โรคอุจาระร่วง