ข้อมูลพื้นฐาน | งานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ กท.จ.เชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559