ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

การติดตามรายงานประเมิน การควบคุมภายใน/ความเสี่่ยง2565