ข้อมูลพื้นฐาน | มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง Competency Inventory

นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)