ข้อมูลพื้นฐาน | ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ

1.ระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ระบบบัญชีท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan)

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. ( ELE)

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ( IHR)

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(เบี้ยยังชีพ)

ระบบสารสนเทศเรื่อง แบบ สำรวจแหล่งน้ำใน อปท.

ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยอปท.

ระบบสารสนเทศประกันสังคม  SSop

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(LocalEducation Center information system: LEC)

ระบบสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน (Dcy)

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E– PlanNACC)

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE.:: E-OFFICE หน่วยงาน

ระบบสารสนเทศโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   E –GP (gprocurement)