ข้อมูลพื้นฐาน | งานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ กท.จ.เชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562