ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว 443 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่องแนวทางการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร