ข้อมูลพื้นฐาน | กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการเทศบาลตำบลดอยฮาง

ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563