ข้อมูลพื้นฐาน | คำสั่ง ระเบียบ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ของเทศบาล

ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562  โหลด

ประชาสมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563  โหลด

ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564  โหลด